Lärare anser att elever behöver mer stöd i sociala medier

student with ipad

En färsk undersökning bland finska föräldrar och lärare visar att det finns stora skillnader i synen på hur mycket stöd eleverna behöver för sin närvaro i sociala medier. Bland föräldrarna är det bara 14 procent som anser att barnen behöver mera stöd för att använda nätet och sociala medier. Det ges också bara råd om detta i en fjärdedel av hemmen.

Av lärarna är däremot så många som 80 procent som anser att eleverna behöver mer stöd. Att skillnaderna är så stora är naturligtvis mycket intressant och det är svårt att säga vad det beror på. En möjlighet kan vara att lärarna har en mer realistisk syn på de effekter sociala nätverk har på eleverna och deras relationer. De är så att säga utomstående och träffar många elever vilket ger dem en bredare förståelse för deras användning av nätet. Medan föräldrarna mest träffar sina egna barn, vilka man normalt sett litar på och därmed kanske de negligerar riskerna. Men det är förstås bara gissningar.

Av undersökningen framgår att 98 procent av skoleleverna över 10 år använder smarttelefoner och att 62 procent av eleverna mellan 7 och 8 år gamla har tillgång till smarttelefon.

I undersökningen intervjuades 386 föräldrar och 100 lärare. Det finns inga uppgifter om undersökningens urval eller statistiska validitet.

Flickr-bild via Brad Flickinger.

En av tre elever är vän med en lärare i sociala nätverk

För en vecka sedan bloggade jag om hur vissa yrken, som läkare och lärare, ställs inför etiska ställningstaganden om huruvida de ska vara vänner med t ex sina patienter och elever i sociala nätverk som Facebook. Nu har Lärarnas Riksförbund släppt en undersökning som visar att var tredje elev (35%) har en eller flera lärare som vänner på en community. De intervjuade eleverna går i högstadiet (åk 8 ) och i gymnasiet.

En intressant aspekt av enkäten är att eleverna mer positiva till att vara vänner med lärare i communities än tvärtom. Tre av fyra (73%) elever skulle acceptera en vänförfrågan från en lärare men bara 20% av lärarna trodde att de skulle acceptera en vänförfrågan från en elev. 47% av eleverna kan själva tänka sig att fråga och 18 procent har själva frågat. Flickorna är mer restriktiva än pojkarna. Det främsta skälet för både lärare och elever – till att inte vilja ha kontakt i communities är integriteten.

Men dessutom är föräldrarna mer positiva till att barnen och lärarna är vänner på Facebook och andra communities. Enligt tabellen nedan så tycker både elever och föräldrar i högre utsträckning än lärarna själva, att lärare borde finnas närvarande i dessa kanaler.

Huvudskälet till lärares närvaro på sociala nätverk är enligt de intervjuade främst för att stödja elevernas kunskapsinhämtning.

lärare på facebook

Motståndet från lärare har säkert många orsaker, inte minst osäkerhet och att det ställer högre krav på dem om de utökar sina kontaktytor mot eleverna till sociala nätverk, som många främst använder på fritiden.

Ett ökat engagemang från lärare i sociala medier ställer förstås inte bara en rad etiska frågor på sin spets, utan kräver också ökad kunskap inom utbildningsväsendet. Lärarnas Riksförbund uppmanar kommunerna att avsätta resurser för utbildningsinsatser kring sociala medier.

Hela rapporten finns för nedladdning här.

Kan läkare och patienter vara vänner på Facebook?

I sociala nätverk som Facebook håller gränserna mellan våra privata och professionella roller på att suddas ut allt mer. För många av oss är det inget större problem, vi kan ha olika inställning till hur vi beter oss i de sociala nätverken men för de flesta medför valet att vara privat och/eller strikt professionell inga direkta konflikter. Men så är det inte i alla yrken. Två yrken där det är svårare att värdera sin roll är till exempel för läkare och lärare.

Idag skriver Läkartidningen om just de etiska frågeställningar som kan komma upp när läkare och patienter blir vänner på Facebook. Trots att hälften av ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse är medlemmar på Facebook, finns det inte några etiska riktlinjer för hur läkare bör göra med vänförfrågningar från patienter. I USA menar Journal of Medical Ethics att läkare under inga omständigheter bör bjuda in patienter till vänskap på Facebook och liknande nätverk. Riskerna är alltför stora. Därför har man tagit fram följande råd till läkare:

 • Undvik dubbla roller genom att inte genast acceptera en vänförfrågan från en patient. Om patienten kan ta illa upp av att man avböjer och den terapeutiska relationen kan påverkas, förklara för patienten ansikte mot ansikte varför det kan vara problematiskt och oetiskt med dubbla roller.
 • Respektera patienters privata sfär genom att varsamt hantera uppgifter om dem som kan dyka upp i sociala medier. Sådan information ska inte journalföras utan patientens kännedom.
 • Var återhållsam med personlig information om dig själv i sociala medier.
 • Sätt dig in i sekretessinställningarna för att kontrollera vem som kommer åt din profil. Var restriktiv i dina inställningar. Lita inte på att de är säkra. Tänk på att information kan missbrukas. Förutsätt inte att sociala forum används endast för sociala ändamål.

Liknande råd minimerar visserligen riskerna, men gör det svårare att utnyttja fördelarna med sociala nätverk och råden kan vara svåra att efterleva, speciellt på en mindre ort där ”alla känner alla”. Elisabeth Månsson Rydén, familjeläkare i Ljusdal, ser det på ett mer pragmatiskt sätt.

”Jag bor i en liten by utanför Ljusdal, och alla vet allt om mig i alla fall.”

Klart är iallafall att det finns gott om läkare på Facebook. Bara gruppen Unga Läkare har 1600 medlemmar.

Kristina Alexandersson har skrivit om relationen mellan lärare och elever på Facebook. Hon delar upp sina åsikterna i två läger:

a) Lärare ska inte vara vänner med sina elever på Facebook och skälen är:

 • elever kan påverkad lärarna,
 • ett behov av att vara privat, Facebook är privat, vill inte att elever ska kunna ta del av mitt privata liv
 • Facebook är privat för elever också
 • Professionellt att tydligt skilja på yrkesliv och mitt privatliv
 • risk för missbruk av makt

b) Vän med elever på Facebook och skälen brukar vara:

 • tillgänglig för eleverna
 • vår tids telefonbok
 • ett enkelt sätt att vara tillgänglig som vuxen i ett digitalt rum där elever befinner sig och tillbringar mycket tid
 • en del av vuxennärvaro för att förhindra trakasserier och mobbning på nätet

Hon konkluderar också att det finns inget facit och diskussionen lär fortsätta. För mer kommentarer se även Linköpings Universitets blogg och Dagens Samhälle.